Straty a nálezy

Spoločnosť Autobusová doprava Púchov a.s. informuje verejnosť ako postupovať v prípade straty veci v zariadeniach verejnej hromadnej dopravy.

Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať jej vlastníkovi. Vyplýva to z § 135 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Nálezcom stratenej veci je ten, kto vec nájde ako prvý. V prípade, že vlastník veci nie je známy, je nálezca povinný odovzdať nájdenú vec príslušnému štátnemu orgánu. 

Na základe týchto skutočností je upravený postup s nakladaním stratených a nájdených vecí v spoločnosti nasledovne :

I. Veci s nízkou hodnotou (šále , bundy , rukavice, čiapky, topánky atď ) ..

  1. Vec, ktorá je nájdená  vo verejnom dopravnom prostriedku (alebo v priestoroch stanice a zastávky)  a je cestujúcim odovzdaná šoférovi alebo v prípade, že vec nájde samotný šofér tento je povinný  v daný deň nahlásiť uvedenú skutočnosť zodpovednému pracovníkovi (spravidla ) ved. dopravy a  odovzdať   ju proti zápisu poverenej osobe na  spoločnosti Autobusová doprava Púchov a.s. 
  2. Skutočnosť, že bola takáto vec nájdená a nachádza sa na spoločnosti je oznámená na webovej stránke spoločnosti www.mhdpuchov.sk
  3. Spravidla sa takáto vec ponechá v objekte spoločnosti 3 mesiace a následne sa odovzdá štátnemu orgánu (mestská polícia , mesto, atď-….)
  4. V prípade, že by sa jednalo o veci v ktorých sa zároveň nachádzajú cenné predmety , peniaze (vyššej sumy ) alebo doklady postupuje sa podľa Bodu II.
  5. Veci o ktoré sa nikto neprihlási do 1 roka po odovzdaní štátnemu orgánu pripadnú štátu

 

II.Veci s vyššou hodnotou, doklady , dokumenty (peniaze , retiazky , prstene , doklady….atď)

  1. Postup je ako v Bode I. písmeno a) a b)
  2. Keďže sa jedná o hodnotnejšie veci alebo doklady tieto sú spravidla bezodkladne odovzdané mestskej polícii resp. štátnej polícii alebo inému štátnemu orgánu a z jeho pomocou je vyhľadaný vlastník veci
  3. Veci o ktoré sa nikto neprihlási do 1roka po odovzdaní štátnemu orgánu pripadnú  štátu

Cestujte lacnejšie s MAD kartou!